***
Thuế suất: 17% 
     Miễn thuế 2 năm kể từ khi Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế;
     Giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo