KCN Long Hậu - Hòa Bình hoàn thành đánh giá giám sát định kỳ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001

Ngày 27/12/2012, Tổ chức chứng nhận TUV Rheinland đã tiến hành đánh giá giám sát định kỳ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình (HBI) – chủ đầu tư Khu công nghiệp Long Hậu – Hòa Bình, để xem xét hiệu lực và sự phù hợp của hệ thống so với các yêu cầu của tiêu chuẩn đã được cấp Giấy chứng nhận. 

Đoàn đánh giá của TUV đã tiến hành xem xét việc áp dụng, vận hành, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như quá trình hoạt động chức năng của các phòng ban…

Được biết, tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là một trong những tiêu chuẩn quản lý tiên tiến được công nhận toàn cầu. Khu công nghiệp Long Hậu – Hòa Bình đã chính thức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 từ năm 2011 với sự chứng nhận của tổ chức TUV Rheinland, qua đó hằng năm tổ chức TUV sẽ kiểm tra định kỳ, đánh giá và khuyến nghị để nâng cao hơn nữa việc vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả nhất.

(hình minh họa)

Kết quả đánh giá cho thấy, hệ thống quản lý chất lượng mà Khu công nghiệp Long Hậu – Hòa Bình đang áp dụng không phát sinh điểm không phù hợp so với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, các chế định của pháp luật, yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu mà chính công ty đặt ra. Hệ thống quản lý chất lượng được vận hành, duy trì mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong các hoạt động chức năng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, tăng tính cạnh tranh, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành chung của doanh nghiệp. Hệ thống quản lý chất lượng của công ty thường xuyên được soát xét, sửa đổi, bổ sung, cải tiến phù hợp với các quá trình hoạt động của các phòng ban chức năng và của công ty.

Tại buổi họp kết luận, Đoàn đánh giá đã đánh giá cao về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Khu công nghiệp Long Hậu – Hòa Bình được vận hành ổn định, các nội dung cam kết tại Chính sách và Mục tiêu do Ban lãnh đạo đề ra đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và phù hợp với các quy định của Tiêu chuẩn. Đại diện lãnh đạo, ông Nguyễn Công Hiệp một lần nữa bày tỏ quyết tâm cao nhất về việc tạo mọi điều kiện vận hành, duy trì ổn định Hệ thống quản lý chất lượng cũng như các hoạt động chiến lược định hướng vào khách hàng, cùng đồng hành với nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tin cậy nhất vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tổ chức chứng nhận TUV Rheinland quyết định tiếp tục duy trì chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho HBI – chủ đầu tư Khu công nghiệp Long Hậu – Hòa Bình.
(Theo: QLHT)


Các tin khác